ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #1

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #1

Κακή τοποθέτηση των ενθεμάτων κάτω από τους μύες. Ο μυς δεν έχει αποκολληθεί από το κάτω έσω τεταρτημόριο.  Έγινε παρασκευή και αποκόλληση των μυών και επανατοποθέτηση των ίδιων ενθεμάτων.